Regulamin | Jarmark Franciszkański | Wynajem powierzchni

REGULAMIN JARMARKU FRANCISZKAŃSKIEGO 17-18 września 2022

 1. Organizatorem Jarmarku Franciszkańskiego jest Klasztor Ojców Franciszkanów w Opolu przy placu Wolności 2.
 1. Jarmark Franciszkański jest imprezą charytatywną, z której całkowity dochód przeznaczony jest na remont zabytkowego Klasztoru Franciszkanów.
 1. Chcący prowadzić działalność handlową na terenie Jarmarku zobowiązani są do wykupienia jednej lub kilku cegiełek, które uprawniają do zajmowania domków, markiz lub powierzchni handlowych.

CEGIEŁKA BIAŁA:  WARTOŚĆ 600,00

Cegiełka biała uprawnia do użytkowania domku przez okres 2 dni wraz z dostępem do energii elektrycznej do 2kW.

CEGIEŁKA ŻÓŁTA: WARTOŚĆ 350,00

Cegiełka uprawnia do użytkowania markizy wystawowej przez okres 2 dni, wraz z dostępem do energii elektrycznej do 2kW.

CEGIEŁKA ZIELONA:  WARTOŚĆ  190,00

Jedna Cegiełka uprawnia do użytkowania jednego metra bieżącego w wyznaczonej przez organizatora powierzchni. (Do zamówienia sumarycznego powierzchni, zamawiający dostaje możliwość użytkowania energii elektrycznej o mocy do 2kW).

CEGIEŁKA BORDOWA: WARTOŚĆ  330,00

Cegiełka uprawnia do użytkowania energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej powyżej 2kW

 1. Zamawianie cegiełek jest możliwe jedynie przez stronę internetową http://jarmark.opole.franciszkanie.pl , a płatności dokonuje się na konto:

Pekao S.A. nr 51 1240 5178 1111 0010 4028 9086 z dopiskiem "Darowizna" i podaniem koniecznie numeru zamówienia

 1. Wysłanie zamówienia droga internetową jest równoznaczne z zawarciem umowy i przestrzeganiem Regulaminu, który jest integralną częścią Karty zgłoszenia udziału.
 1. Asortyment stoiska musi być zgodny z Regulaminem Jarmarku.
 • Organizator wyraża zgodę na prowadzenie działalności handlowej i usługowej następującego asortymentu: rękodzieło, wyroby rzemieślnicze w tym: biżuteria, art. mleczarskie, art. spożywcze, art. pszczelarskie, art. de coupage, art. dekoracyjne, przyprawy, zioła, czapnictwo, patchworki, wyroby z gliny, ceramiki, wikliny, szkła, porcelany, wyroby góralskie oraz inne zaakceptowane przez Organizatora.
 • Pozostałe artykuły nie wymienione wyżej mogą zostać dopuszczone do handlu po konsultacji z Organizatorem.
 1. Wystawcy wynajmujący domek wystawienniczy zobowiązani są do uiszczenia kaucji w wysokości 50,00 zł za kluczyk. Obowiązuje również kaucja 100,00 zł za każdy przedłużacz elektryczny uiszczana w momencie przekazania obiektu. Zwrot kaucji nastąpi po zakończeniu Jarmarku w momencie przekazania do rąk Organizatora kluczyka z wcześniej wynajmowanego domku lub zdania przedłużacza.
 1. W przypadku konieczności odwołania jarmarku, wpłacone kwoty zostaną zwrócone, przy czym strony nie będą miały wobec siebie żadnych roszczeń odszkodowawczych.
 1. Wpłynięcie do naszej bazy danych prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz wniesienie całości opłaty za udział jest jednoznaczne z przyznaniem miejsca Wystawcy i akceptacją Współorganizatora na Jego uczestnictwo w jarmarku. Wpłata na konto (wykupienie co najmniej jednej cegiełki) jest jednoznacznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w Jarmarku oraz akceptacją Regulaminu Jarmarku.
 1. Organizator nakłada karę umowną w wysokości 100,00 zł za brak utrzymania ładu i porządku w obrębie własnego stoiska. Za ewentualne szkody i usterki powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji domku lub markizy, w tym: wkręcanie śrub, wbijanie gwoździ, itp. Organizator obciąży Wystawcę za ich naprawę
 1. Domek, markiza lub powierzchnie wybrane w systemie zamówień nie podlegają zwrotowi.
 1. Czas oczekiwania na płatność po zarejestrowaniu wniosku w systemie wynosi 3 dni. Po tym czasie rezerwacja zostaje zwolniona i widoczna dla innych użytkowników jako powierzchnia do wynajęcia. Zamawiający 2 tygodnie przed Jarmarkiem płatności dokonują w momencie zamawiania powierzchni, a potwierdzenie wpłaty niezwłocznie wysyłają na adres mailowy Jarmarku, gdyż czas wygaśnięcia rezerwacji zostaje skrócony do 1 dnia.
 1. Organizator ma możliwość anulowania zamówienia, jeżeli uzna takie za konieczne (np. nieprzestrzeganie regulaminu). Decyzję o anulowaniu zamówienia może podjąć jedynie Organizator w osobie o. Gwardiana.
 1. Opłaty za zakup cegiełki muszą być uregulowane przed rozpoczęciem handlu.
 1. Jeśli zamówienie zostanie anulowane po dokonaniu płatności, przelew za wykupioną cegiełkę zostanie odesłany Zamawiającemu chyba, że Jego wola będzie inna.
 1. Formularz zawiera komplet informacji jak: formę przyznaną (domek, markiza lub powierzchnia), rozmiar, lokalizację (numer obiektu ze wskazaniem na mapce sytuacyjnej). Informacje te są wiążące i nie ma możliwości zmian po przyjeździe na miejsce imprezy.
 1. Po dokonaniu zamówienia, podczas rozmów mailowych, telefonicznych oraz podczas Jarmarku we wszelkich sprawach należy się posługiwać przyznanym na Karcie zgłoszenia udziału NUMEREM ZAMÓWIENIA.
 1. Zamawiający w dniu przyjazdu na Jarmark zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi (w osobie Koordynatora tel. 571-995-080) wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź wypis z właściwego KRSu, posiadać stosowne zezwolenia (np. weterynaryjne, sanepidu) na handel towarem, którym dysponuje i rozprowadza na Jarmarku oraz zobowiązany jest podpisać niniejszy Regulamin.
 1. W sprawach ważnych, wyjątkowych, losowych nieobjętych niniejszym regulaminem (o wadze decyduje osoba przyjmująca zamówienia) zdanie zabiera Organizator w osobie o. Gwardiana klasztoru oo. Franciszkanów.
 2. Domków i markiz nie można przestawiać na inne stanowisko niż przyznane w rezerwacji. Niedozwolone jest również ustawianie własnych stoisk w miejscach innych niż zarezerwowane.
 3. Godziny handlu podczas Jarmarku Franciszkańskiego: sobota: 12:00 – 21:00, niedziela 9:00 – 19:00.
 4. Wszyscy uczestnicy XXII Jarmarku Franciszkańskiego, zobowiązani są do zachowań i podejmowania środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi na moment trwania jarmarku ogólnopolskimi przepisami dotyczącymi COVID-19, lub stosowaniem się do wewnętrznych instrukcji usytuowanych w widocznych miejscach na terenie jarmarku.

Kontakt do osoby na miejscu: 571-995-080

Adres mailowy do nadsyłania dokumentów rejestrowych firmy oraz pomoc techniczna: jarmark@opole.franciszkanie.pl

Klauzula informacyjna w związku z wyrażeniem zgody

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Opolu przy placu Wolności 1, reprezentowany przez o.Gwardiana Mirona Góreckiego.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu cegiełek, które uprawniają do użytkowania stanowisk w związku z organizacją XX Jarmarku Franciszkańskiego oraz w celach kontaktowych w formie papierowej oraz elektronicznej na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a i b. i mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora Danych Osobowych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji XXII Jarmarku Franciszkańskiego, a po jego zakończeniu usunięte po upływie 5 lat w rozumieniu przepisów podatkowych jako okres wymagany do utrzymania dokumentów podatkowych
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych swoich oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy poweźmie lub uzna Pan/Pani, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Podanie danych osobowych w formularzu takich jak: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy, adres, NIP, forma prawna firmy, e-mail, telefon, nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do rozmów w sprawach jarmarku, jest czynnością dobrowolną, jednak wymaganą ze względu na udział w XX Jarmarku Franciszkańskim.