Regulamin Jarmarku

REGULAMIN JARMARKU FRANCISZKAŃSKIEGO 16-17 WRZEŚNIA 2023

1. Organizatorem Jarmarku Franciszkańskiego jest Klasztor Ojców Franciszkanów w Opolu przy placu Wolności 2.

2. Jarmark Franciszkański jest imprezą charytatywną, z której całkowity dochód przeznaczony jest na remont zabytkowego Klasztoru Franciszkanów.

3. Chcący prowadzić działalność handlową na terenie Jarmarku zobowiązani są do wykupienia jednej lub kilku cegiełek, które uprawniają do zajmowania domków, markiz lub powierzchni handlowych.

CEGIEŁKA BIAŁA: WARTOŚĆ 800,00
Cegiełka biała uprawnia do użytkowania domku przez okres 2 dni wraz z dostępem do energii elektrycznej do 2kW.

CEGIEŁKA ŻÓŁTA: WARTOŚĆ 400,00
Cegiełka uprawnia do użytkowania markizy wystawowej przez okres 2 dni, wraz z dostępem do energii elektrycznej do 2kW.

CEGIEŁKA ZIELONA: WARTOŚĆ 290,00
Jedna Cegiełka uprawnia do użytkowania jednego metra bieżącego w wyznaczonej przez organizatora powierzchni. (Do zamówienia sumarycznego powierzchni, zamawiający dostaje możliwość użytkowania energii elektrycznej o mocy do 2kW).

CEGIEŁKA BORDOWA: WARTOŚĆ 400,00
Cegiełka uprawnia do użytkowania energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej powyżej 2kW

4. Zamawianie cegiełek jest możliwe jedynie przez stronę internetową http://jarmark.opole.franciszkanie.pl , a płatności dokonuje się na konto:

ZAKON BRACI MNIEJSZYCH DOM ZAKONNY W OPOLU, PL. WOLNOŚCI 2, 45-018 OPOLE)
Bank Śląski SA 18 1050 1504 1000 0090 8179 1395 z dopiskiem „Darowizna” i podaniem koniecznie numeru karty zgłoszenia udziału.

5. Wysłanie zamówienia drogą internetową jest jednoznaczne z zawarciem umowy i zobowiązaniem do przestrzegania przez Wystawcę regulaminu, który jest integralną częścią karty zgłoszenia udziału w Jarmarku Franciszkańskim.

6. Asortyment stoiska musi być zgodny z Regulaminem Jarmarku. Organizator wyraża zgodę na prowadzenie działalności handlowej i usługowej zgodnej z następującym asortymentem: rękodzieło i wyroby rzemieślnicze, w tym: biżuteria, art. mleczarskie, art. spożywcze, art. pszczelarskie, art. de coupage, art. dekoracyjne, przyprawy, zioła, czapnictwo, patchworki, wyroby z gliny, ceramika, wiklina, szkło i porcelana, wyroby góralskie oraz inne zaakceptowane przez Organizatorów. Z dopuszczonego asortymentu wyłączone zostają: chleb ze smalcem oraz „zakręcone frytki”. Pozostałe artykuły nie wymienione wyżej mogą zostać dopuszczone do handlu po konsultacji z Organizatorem.

7. Wystawcy zajmujący domek wystawienniczy zobowiązani są do uiszczenia kaucji wysokości 50 zł za kluczyk. Obowiązuje również kaucja 100 zł za każdy przedłużacz elektryczny uiszczana w momencie przekazania obiektu. Zwrot kaucji nastąpi po zakończeniu Jarmarku Franciszkańskiego w momencie przekazania do rąk organizatora kluczyka z wcześniej zajmowanego domku lub oddania przedłużaczy.

8. Wykupienie przez Wystawcę co najmniej jednej cegiełki oraz wpłata na konto Bank Śląski SA: 18 1050 1504 1000 0090 8179 1395 jest jednoznacznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w Jarmarku Franciszkańskim oraz potwierdzeniem akceptacji Regulaminu Jarmarku.

9. Wpłynięcie do bazy danych Jarmarku prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz wykupienie cegiełek jest jednoznaczne ze zgodą Organizatora na działalność wystawienniczą na Jarmarku.

10. Organizator nakłada karę umowną w wysokości 110 zł za brak utrzymania ładu i porządku w obrębie własnego stoiska. Za ewentualne szkody i usterki powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji domku lub markizy, w tym: wkręcanie śrub, wbijanie gwoździ itp. Organizator obciąży Wystawcę za wszelkie naprawy.

11. Domek, markiza lub powierzchnie wybrane przez Wystawcę w systemie zamówień nie podlegają zwrotowi.

13. Organizator ma możliwość anulowania zamówienia, jeżeli uzna takie za konieczne. (na przykład nieprzestrzeganie Regulaminu). Decyzję o anulowaniu zamówienia może podjąć jedynie Organizator w osobie Ojca Gwardiana.

14. Opłata za zakup cegiełki muszą być uregulowane przed rozpoczęciem działalności wystawienniczej podczas Jarmarku Franciszkańskiego.

15. Jeśli zamówienie zostanie anulowane po dokonaniu płatności za cegiełkę, przelew za wykupioną cegiełkę zostanie odesłany Zamawiającemu, chyba, że Jego wola będzie inna.

16. Formularz zawiera komplet informacji jak: formę udostępnioną (domek, markiza lub powierzchnia), jego rozmiar, lokalizację (numer obiektu ze wskazaniem na mapce sytuacyjnej). Informacje te są wiążące i nie ma możliwości zmian po przyjeździe na miejsce imprezy.

17. Po dokonaniu zamówienia, podczas rozmów mailowych, telefonicznych oraz podczas Jarmarku Franciszkańskiego we wszystkich sprawach należy się posługiwać przyznanym na Karcie zgłoszenia udziału NUMEREM WYSTAWCY.

18. Wystawca w dniu przyjazdu na Jarmark Franciszkański zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi (w osobie Koordynatora Tel. +48 571-995-080) wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź wypis z właściwego KRS, posiadać stosowne zezwolenia (np. weterynaryjne, sanepidu) na handel towarem, którym dysponuje i rozprowadza na Jarmarku Franciszkańskim oraz zobowiązany jest podpisać niniejszy Regulamin.

19. W sprawach ważnych, wyjątkowych, losowo nieobojętnych niniejszym Regulaminem (o wadze decyduje osoba przyjmująca zamówienia) zdanie zabiera Organizator w osobie Gwardiana.

20. Domków i markiz nie można przestawiać na inne stanowisko niż przyznane w rezerwacji. Niedozwolone jest również ustawianie własnych stoisk w miejscach innych niż zarezerwowane.

21. Godziny handlu podczas Jarmarku Franciszkańskiego: sobota: 12:00 – 21:00, niedziela 9:00 – 19:00.

22. Wszyscy uczestnicy XXIII Jarmarku Franciszkańskiego, zobowiązani są do podejmowania wszelkich środków ostrożności zgodnie z obowiązującymi na moment trwania Jarmarku Franciszkańskiego ogólnopolskimi przepisami dotyczącymi COVID 19 oraz do stosowania się do wewnętrznych instrukcji bezpieczeństwa usytuowanych w widocznych miejscach na terenie Jarmarku Franciszkańskiego.

Kontakt do osoby na miejscu: 571-995-080

Adres mailowy do nadsyłania dokumentów rejestrowych firmy oraz pomoc techniczna: jarmark@opole.franciszkanie.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z WYRAŻENIEM ZGODY

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych spełniając prawny obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Opolu przy placu Wolności 1, reprezentowany przez o.Gwardiana Mirona Góreckiego.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu cegiełek, które uprawniają do użytkowania stanowisk w związku z organizacją XX Jarmarku Franciszkańskiego oraz w celach kontaktowych w formie papierowej oraz elektronicznej na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a i b. i mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora Danych Osobowych, jak też podmiotom udzielającym wsparcia – na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji XXII Jarmarku Franciszkańskiego, a po jego zakończeniu usunięte po upływie 5 lat w rozumieniu przepisów podatkowych jako okres wymagany do utrzymania dokumentów podatkowych

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do wszystkich przekazanych i przetwarzanych danych osobowych swoich oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które wyrażono na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy poweźmie lub uzna Pan/Pani, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Podanie danych osobowych w formularzu takich jak: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy, adres, NIP, forma prawna firmy, e-mail, telefon, nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do rozmów w sprawach jarmarku, jest czynnością dobrowolną, jednak wymaganą ze względu na udział w XX Jarmarku Franciszkańskim.

Scroll to Top